arfara messinias stamos1

Ο ήλιος φωτίζει τα σώματα τα , η δε σοφία τις ψυχές .Ο κόσμος είναι ένα ανάκτορο της σοφίας του Υψίστου . Ο Θεός άναψε κάθε μία ψυχή με το δικό του πυρ . Έτσι λάμπουν όλοι οι άνθρωποι με τη σοφία του σε αυτό το θέατρο , όπως ο Θεός τους έπλασε .-Μερικούς τους έκανε μεγάλα φώτα , σε άλλους μικρά.-(Κάρλος Λιναίος )

 Αρφαρά

Η ελευθερία χωρίς τη μάθηση είναι πάντα σε κίνδυνο• η μάθηση χωρίς ελευθερία είναι πάντα μάταιη. Τζων Κέννεντυ .-

Κυριακή 4 Απριλίου 2021

ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας Στο αγιάζι της Ενημέρωσης Κυριακή 04 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

 ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας 

Στο αγιάζι της Ενημέρωσης

Κυριακή  04  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021    .- 

~ ΚΥΡΙΑΚΗ της ΣΤΑΥΡΟΠΡΟΣΚΥΝΗΣΕΩΣ !

~
~** Όσιος Γεώργιος ο εν Μαλεώ – Γιορτή σήμερα 4 Απριλίου

~  Τη μνήμη του Οσίου Γεωργίου του εν Μαλέω τιμά σήμερα, 4 Απριλίου, η Εκκλησία μας.  Από νεαρή ηλικία αγάπησε ολόψυχα τον Κύριο. Επειδή όμως οι γονείς του, παρά τη θέληση του, θέλησαν να τον παντρέψουν, ο Γεώργιος έγινε μοναχός και επιδόθηκε με όλη του τη δύναμη σε κάθε είδους άσκηση, δηλαδή νηστεία, σκληραγωγία, προσευχή, μελέτη των θείων Γραφών και άλλα. Πολλοί που προσέτρεχαν στον Όσιο, φωτίζονταν και επέστρεφαν δια της μετανοίας στον Χριστό. Αλλά επειδή ήταν πολλοί αυτοί που τον επισκέπτονταν, δεν τον άφηναν ήσυχο να προσευχηθεί και ο Όσιος αποσύρθηκε στο όρος Μαλαιό όπου ησύχαζε. Αλλά και εκεί μαζεύτηκε πλήθος Μοναχών, τους οποίους ο όσιος καθοδηγούσε με προσευχή και άσκηση. Τόσο δε πρόκοψε στην αρετή, ώστε έγινε ξακουστός και θαυμαστός και στους άρχοντες, ακόμα και στους βασιλείς, στους οποίους είχε γράψει πολλές και αξιόλογες συμβουλευτικές επιστολές για διάφορα ζητήματα. Το τέλος της επίγειας ζωής του, προείπε ο Όσιος πριν τρία χρόνια. Έτσι αφού ασθένησε για λίγο, μάζεψε τους μοναχούς του όρους Μαλαιό και αφού τους έδωσε θείες συμβουλές παρέδωσε τη δίκαια ψυχή του στον Θεό, που τόσο αγάπησε από βρέφος. Εορτολόγιο: Γεώργιος. Ἀπολυτίκιον Ἦχος δ’. Ταχὺ προκατάλαβε. Ὡς θεῖον Γεώργιον, δικαιοσύνης καρπούς, πλουσίως ἐξήνεγκας, δι’ ἐνάρετου ζωῆς, Γεώργιε Ὅσιε, σὺ γὰρ καθάπερ φοῖνιξ, ἐν ἀσκήσει βλαστήσας, τρέφεις τὴ δωρεά σου, τὴν Χριστοῦ Ἐκκλησίαν ὅθεν ἀεὶ εὐχαρίστως, τιμᾷ τὴν μνήμη σου. Έτερον Ἀπολυτίκιον  Ἦχος πλ. δ’.  Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς, τῆς ἐρήμου τό ἄγονον ἐγεώργησας· καί τοῖς ἐκ βάθους στεναγμοῖς, εἰς ἑκατόν τούς πόνους ἐκαρποφόρησας· καί γέγονας φωστήρ τῇ οἰκουμένῃ, λάμπων τοῖς θαύμασιν, Γεώργιε Πατήρ ἡμῶν ὅσιε, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.  Κοντάκιον  Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.  Γεωργός πανάριστος, τῆς ἐγκρατείας ἐγένου, τὸ δοθέν σοι τάλαντον, ἀσκητικῶς ἐπαυξήσας· ὅθεν σοι, ἡ ἐπουράνιος κληρουχία, δίδοται, ἀνθ᾽ὧν διήνυσας Πάτερ πόνων· ὁ Χριστός γάρ σε δοξάζει, ὃν ἵλεών μοι δίδου Γεώργιε.  https://youtu.be/UyqnWIVTEgA   .-

~** Το Ευαγγέλιο της Κυριακής 04 Απριλίου 2021 – Του Οσίου Γεωργίου του εν Μαλέω

~   ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 – 34 Καί προσκαλεσάμενος τόν όχλον σύν τοίς μαθηταίς αυτού είπεν αυτοίς Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν, απαρνησάσθω εαυτόν καί αράτω τόν σταυρόν αυτού, καί ακολουθείτω μοι. 35 ός γάρ άν θέλη τήν ψυχήν αυτού σώσαι, απολέσει αυτήν ός δ άν απολέση τήν εαυτού ψυχήν ένεκεν εμού καί τού ευαγγελίου, ούτος σώσει αυτήν. 36 τί γάρ ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδήση τόν κόσμον όλον, καί ζημιωθή τήν ψυχήν αυτού; 37 ή τί δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα τής ψυχής αυτού; 38 ός γάρ εάν επαισχυνθή με καί τούς εμούς λόγους εν τή γενεά ταύτη τή μοιχαλίδι καί αμαρτωλώ, καί ο υιός τού ανθρώπου επαισχυνθήσεται αυτόν όταν έλθη εν τή δόξη τού πατρός αυτού μετά τών αγγέλων τών αγίων. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 1 – 1  1 Καί έλεγεν αυτοίς Αμήν λέγω υμίν ότι εισί τινες ώδε τών εστηκότων, οίτινες ου μή γεύσωνται θανάτου έως άν ίδωσι τήν βασιλείαν τού Θεού εληλυθυίαν εν δυνάμει. Ερμηνευτική απόδοση Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Η/ 34 – 38 34 Καί αφού προσεκάλεσε τά πλήθη τού λαού μαζί μέ τούς μαθητάς του, είπεν εις αυτούς Εκείνος πού θέλει νά γίνη οπαδός μου καί νά μέ ακολουθή ως μαθητής μου, άς διακόψη κάθε φιλίαν καί σχέσιν πρός τόν διεφθαρμένον υπό τής αμαρτίας εαυτόν του καί ας λάβη τήν σταθεράν απόφασιν νά υποστή δ εμέ όχι μόνον πάσαν θλίψιν καί δοκιμασίαν, αλλά καί θάνατον σταυρικόν ακόμη, καί τότε άς μέ ακολουθή μιμούμενος τό παράδειγμά μου. 35 Μή διστάση δέ κανείς νά κάμη τάς θυσίας αυτάς. Διότι, όποιος θέλει νά σώση τήν ζωήν του, θά χάση τήν πνευματικήν καί μακαρίαν καί αιωνίαν ζωήν. Όποιος όμως χάση καί θυσιάση τήν ζωήν του διά τήν ομολογίαν καί υπακοήν του εις εμέ καί τό ευαγγέλιόν μου, αυτός θά σώση τήν ψυχήν του εν τώ μέλλοντι βίω, όπου θά κερδήση τήν αιωνίαν μακαριότητα. 36 Εκείνη δέ η σωτηρία είναι τό πάν. Διότι τί θά ωφελήση τόν άνθρωπον, εάν κερδήση όλον αυτόν τόν υλικόν κόσμον, καί εις τό τέλος χάση τήν ψυχήν του, η οποία ως πνευματική καί αιώνια δέν συγκρίνεται μέ κανέν από τά υλικά τού φθαρτού κόσμου αγαθά; 37 Ή εάν ένας άνθρωπος χάση τήν ψυχήν του, τί θά δώση ως αντάλλαγμα, μέ τό οποίον θά εξαγοράση αυτήν από τήν αιωνίαν απώλειαν; 38 Ορισμένως δέ θά χάση τήν ψυχήν του εκείνος, πού δέν θά υποστή δ εμέ τάς θυσίας αυτάς. Διότι οποιοσδήποτε εντραπή εμέ καί τούς λόγους μου επηρεαζόμενος από τάς περιφρονήσεις καί τούς χλευασμούς τών ανθρώπων τής γενεάς αυτής, πού απεστάτησεν από τόν πνευματικόν της νυμφίον καί είναι αμαρτωλός, αυτόν θά τόν εντραπή καί ο υιός τού ανθρώπου καί θά τόν αποκηρύξη ως μή ιδικόν του, όταν θά έλθη μέ τούς αγίους αγγέλους περιβεβλημένος τήν δόξαν τού Πατρός του. ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Θ/ 1 – 1  1 Καί έλεγεν εις αυτούς Σάς λέγω αληθινά, ότι υπάρχουν μερικοί από αυτούς, πού στέκονται έδω, οι οποίοι δέν θά δοκιμάσουν θάνατον, προτού νά ίδουν, μετά τήν κάθοδον τού Αγίου Πνεύματος, νά καταλύεται, μέ τήν καταστροφήν τών Ιεροσολύμων καί τού ναού των καί μέ τόν διασκορπισμόν τού Ισραήλ, η Παλαιά θεία τάξις καί διαθήκη διά νά θεμελιωθή μέ δύναμιν ακαταγώνιστον καί υπερφυσικήν η Νέα θεία τάξις εν τώ κόσμω, τήν οποίαν θά εκπροσωπή η Εκκλησία ως άλλη βασιλεία τού Θεού επί τής γής.

~** Ο προάγγελος της Τριημέρου Αναστάσεως του Κυρίου

 «Προσκυνήσεως ημέρα του τιμίου Σταυρού δεύτε προς τούτον πάντες…»[1] Τρίτη Κυριακή των Νηστειών, γνωστή και ως Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την προσκύνηση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Μας προβάλλει τον Τίμιο Σταυρό, το Σύμβολο της πανανθρώπινης σωτηρίας, το εχέγγυο (εγγύηση) της Αναστάσεως, το όπλο του χριστιανού, την ελπίδα του κάθε πιστού, το ιερότερο σύμβολό της με τον οποίο κατάργησε την εξουσία του Άδου και λύτρωσε τον άνθρωπο από τη δουλεία του διαβόλου. Σκοπός της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού είναι να αντλήσουμε δύναμη, ενίσχυση και υπομονή, για να συνεχίσουμε τον πνευματικό μας αγώνα για το υπόλοιπο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και να αξιωθούμε τα προσκυνήσουμε την τριήμερο Ανάσταση του Σωτήρα μας Ιησού Χριστού.  Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ο Χριστός απευθύνεται προς τους ανθρώπους και ορίζει τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί να γίνει κάποιος Χριστιανός. «Όστις θέλει οπίσω μου ακολουθείν… »[2]. Δεν πιέζει κανένα, σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου, η οποία είναι το διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου και η αληθινή αξία που έχει να επιδείξει ο άνθρωπος, και καλεί χωρίς εξαναγκασμό, να υποταχθούμε στο άγιο θέλημά του. Όποιος επιθυμεί να ακολουθήσει τον Κύριο και να γίνει μαθητής του, θα πρέπει να απαρνηθεί τον αμαρτωλό εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και έπειτα να Τον ακολουθήσει. Θα πρέπει να αποκόψει κάθε σχέση και επικοινωνία με τον παλαιό άνθρωπο που φέρει εντός του, να νεκρώσει τα πάθη του και να αποφασίσει να υπομείνει για τον Ιησού θλίψεις, δοκιμασίες ακόμη και θάνατο, όπως οι τόσοι Άγιοί μας που κοσμούν τα τέμπλα και τους τοίχους των Ιερών μας Ναών. Ο Κύριος θέλει να μας δείξει ότι ο δρόμος της αυτοθυσίας, ο δρόμος της αγάπης, ο δρόμος μακριά από τον προσωπικό μας εγωισμό, είναι μεν δύσκολος, αλλά οδηγεί στη σωτηρία και την όντως ζωή. Δύο είδη σταυρών, λοιπόν, προβάλλονται σήμερα ενώπιόν μας. Ο ένας είναι ο σταυρός που προσκυνούμε, στον οποίο σταυρώθηκε ο Σωτήρας του κόσμου. Ο άλλος είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσει ο κάθε άνθρωπος. 

Από σύμβολο θανάτου, στον οποίο σταυρώνονταν οι κακούργοι και οι ληστές, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη στους λαούς της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, μεταβάλλεται σε σύμβολο νίκης, δείχνοντας την πλουσιοπάροχη αγάπη του Χριστού προς τον άνθρωπο. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, ο Κύριος, σε όλους εκείνους που επιθυμούν τη σωτηρία τους, τους προσφέρει το σταυρό, το πιο πικρό φάρμακο για τη θεραπεία τους. Δεν τους οδηγεί όμως στο σταυρό πριν από Αυτόν. Τους καλεί να τον ακολουθήσουν, αφού πρώτα εκείνος έδωσε το παράδειγμα και κουβάλησε το σταυρό [3]. Τι είναι, όμως, ο Τίμιος Σταυρός για τους Ορθόδοξους Χριστιανούς;  Ο Σταυρός είναι το σύμβολο της θυσίας, το λύτρον της σωτηρίας της ψυχής μας, η εγγύηση της αιώνιας ζωής. Όμως, εκτός από σύμβολο θυσίας, θριάμβου και νίκης, είναι και σύμβολο πόνου και οδύνης για κάθε άνθρωπο. Η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το πάθος και το Σταυρό. Ο Σταυρός του Χριστού είναι θυσιαστήριο. Πάνω σε αυτό θυσιάστηκε ο αμνός του Θεού. Είναι το όργανο με το οποίο νικήθηκε ο διάβολος, καταργήθηκε η αμαρτία και υπογράφηκε η πνευματική ελευθερία του ανθρώπου. Ο Σταυρός είναι η ισχύς και η δόξα όλων των απ᾽ αιώνος Αγίων. Ο Σταυρός είναι ιατήρας των παθών, εξολοθρευτής των δαιμόνων. Θανάσιμος είναι ο σταυρός για εκείνους, που τον σταυρό τους δεν τον μεταμόρφωσαν σε Σταυρό του Χριστού, που από τον σταυρό τους γογγύζουν κατά της Πρόνοιας του Θεού. Σταυρός είναι για εκείνους που τον μέμφονται και τον βλασφημούν και παραδίδονται στην απελπισία και την απόγνωση [4]. 

Ο Άγιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας δίδει τη δική του απάντηση στο ερώτημα αυτό λέγοντάς μας ότι ο Τίμιος Σταυρός «Είναι όλες οι δοκιμασίες, τα εμπόδια και οι θλίψεις – που το μεγάλο βάρος τους ακουμπά στους ώμους μας εσωτερικά και εξωτερικά – καθώς βαδίζουμε το δρόμο της συνειδητής εκπλήρωσης των εντολών του Κυρίου. Ένας τέτοιος σταυρός είναι σε τέτοιο βαθμό αυτονόητος για τον Χριστιανό, ώστε όπου υπάρχει και Χριστιανός, υπάρχει κι ένας σταυρός, και όπου δεν υπάρχει σταυρός, εκεί δεν υπάρχει και Χριστιανός» [5]. Οι πιστοί πιστεύουν πως, κάνοντας το σημείο του σταυρού, σε όλες τους τις πράξεις και όλους τους δρόμους της ζωής τους, σε κάθε επαφή τους με την φύση και τους ανθρώπους, έχουν συναντιλήπτορα το Άγιο Πνεύμα. Υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση ανάμεσα στο σταυρό και το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο σταυρός είναι η ανθρώπινη προσπάθεια καθαρμού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι η εξαγιάζουσα θεία δύναμη. Και τα δύο χρειάζεται να συμπορεύονται [6].  Ο Άγιος Γερμανός, πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως εγκωμιάζοντας τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος προτίθεται για προσκύνηση των ευσεβών Χριστιανών, τον ονομάζει «βασιλική κλίνη» [7]. Κλίνη, πάνω στην οποία αναπαύθηκε ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, κατά τη φρικτή θυσία του Γολγοθά.  Αγαπητοί μου αδελφοί,  Να γνωρίζουμε ότι πίσω από τον Τίμιο Σταυρό κρύβεται η Ανάσταση του Χριστού και πίσω από το δικό μας σταυρό κρύβεται η δική μας ανάσταση, γι΄ αυτό η σημερινή ημέρα είναι κάλεσμα στη γιορτή του Σταυρού και του σταυρώματος των δικών μας παθών. Έτσι, με την προσκύνησή μας στον Τίμιο Σταυρό, ας θυμηθούμε πως ο πρώτος Εσταυρωμένος πρόσφερε θυσία τη ζωή του για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού. Είναι ο ωραιότερος αγώνας, που μας χαρίζει τη σωτηρία της ψυχής και την αιώνια δόξα της Βασιλείας των ουρανών [8].  Όλη μας η ζωή έχει ανάγκη από την ενίσχυση και την ευλογία του Τιμίου Ξύλου. Ο κάθε ένας χρειάζεται μια βακτηρία, ένα στήριγμα που θα τον στερεώνει και θα τον συγκρατεί. Αυτό το στήριγμα δεν είναι άλλο από το Σταυρό του Κυρίου μας.  Ένας Βυζαντινός ρήτορας του 10ου αιώνα, ο Νικήτας ο Παφλαγών [9], μας προτρέπει να μην παύσουμε να υψώνουμε και να προσκυνούμε καθημερινά τον Σταυρό, μέχρις ότου κατορθώσουμε να περάσουμε τα πονηρά χρόνια της ζωής αυτής και τις δυσκολίες της. Διότι, όπως δεν είναι δυνατόν χωρίς το ηλιακό αυτό φως να επιζήσουμε, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι δυνατόν να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Χριστού χωρίς τις νοερές ακτίνες του Σταυρού του Χριστού [10]. Ας έχουμε ως όπλο και στήριγμα στη ζωή μας τη δύναμη του Σταυρού, για να ξεπερνούμε τις δυσκολίες και τα εμπόδια, τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που μας ταλαιπωρούν, ζητώντας το έλεος του Θεού. Ας σηκώσουμε κι εμείς το δικό μας σταυρό και ας ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Καλό υπόλοιπο της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής!  Παραπομπές:  1. Τροπάριο α΄ ωδής του Κανόνος της Κυριακής Γ΄ Νηστειών.  2. Μάρκου 8,34.  3. Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, Λόγος εις την Γ΄ Κυριακή των Νηστειών (της Σταυροπροσκυνήσεως), Καιρός Μετανοίας» Ομιλίες Β’, Επιμέλεια – Μετάφραση – Κεντρική διάθεση: Πέτρος Μπότσης.  4. Αγίου Ιγνατίου Μπριαντσανίνωφ, Ο Σταυρός του Χριστού και ο σταυρός του κάθε ανθρώπου.   5. Αγίου Θεοφάνους του Εγκλείστου από το βιβλίο: «Ψωμί για το ταξίδι –Οδοιπορικό Μεγάλης Τεσσαρακοστής», Εκδόσεις Αρμός, σ. 95-96.    6. Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Στανιλοάε, «Στο φως του Σταυρού και της Αναστάσεως», εκδόσεις Ι. Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος – Κύμη, σ. 27-35.   7. Αγίου Γερμανού Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, Λόγος εις την προσκύνησιν του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού εν τω καιρώ τω μεσονηστίμω, PG 98,240D.   8. Τιμοθέου Παπουτσάκη, Αρχιεπισκόπου Κρήτης, Ομιλίες στα Κυριακά Ευαγγέλια, Αθήναι 1956, σελ. 143.  9. Ο Νικήτας Παφλαγών ή Νικήτας Δαυίδ υπήρξε Βυζαντινός συγγραφέας του 10ου αιώνα. Η καταγωγή του δεν είναι ακριβώς γνωστή. Ήκμασε κατά τις βασιλείες Λέοντος του Σοφού και Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου. Ανέπτυξε πλούσια συγγραφική δραστηριότητα. Υπήρξε ο συγγραφέας περίπου 50 εγκωμίων αγίων, μιας πραγματείας για το τέλος του κόσμου και μιας ερμηνείας των ψαλμών, καθώς και αρκετών ομιλιών. Στα θεολογικά έργα του τονίζει την αντίθεση ανάμεσα στην παντοδυναμία του Θεού και την ταπεινότητα των ανθρώπων.  1ο. Nικήτα Παφλαγόνος του και Δαβίδ, Λόγος Β΄ Εις ύψωσιν του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, PG 105, 29D.

~**  Νέα έρευνα για την πιθανή ημερομηνία που ξεψύχησε ο Ιησούς Χριστός


~   Ο Ιησούς Χριστός ξεψύχησε πάνω στον Σταυρό του μαρτυρίου την Παρασκευή, 3 Απριλίου του 33 μ.Χ. σύμφωνα με μία έρευνα που συνδέει τον θάνατό του με έναν σεισμό. Η έρευνα, για το πότε ακριβώς πέθανε ο Ιησούς και η οποία διεξήχθη από το International Geology Review, εξέτασε τη σεισμική δραστηριότητα γύρω από τη Νεκρά Θάλασσα, η οποία απέχει περίπου 20 χλμ από την πόλης της Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο 27, καθώς ο Ιησούς ξεψυχούσε επάνω στον σταυρό, ένας δυνατός σεισμός έπληξε την περιοχή, κάνοντας τάφους να σπάσουν και τον ουρανό να σκοτεινιάσει. Θέλοντας να βρουν την ακριβή ημερομηνία θανάτου του Ιησού, οι ερευνητές εξέτασαν αναφορές από κείμενα, καθώς και γεωλογικά και αστρονομικά αρχεία.  Μάλιστα, ο γεωλόγος Τζέφερσον Ουίλιαμς από το Supersonic Geophysical μαζί με συναδέλφους του από το γερμανικό Research Center for Geosciences, μελέτησαν δείγματα του εδάφους από την παραλία Ein Gedi Spa, η οποία βρίσκεται δίπλα στη Νεκρά Θάλασσα.  Ερευνώντας τα βαθύτερα στρώματα του εδάφους, διαπίστωσαν, ότι είχαν συμβεί δύο σεισμοί, εκ των οποίων ο ένας είναι γνωστό ότι σημειώθηκε το 31 π.Χ., ενώ ο δεύτερος χρονολογείται μεταξύ του 26 μ.Χ. και 36 μ.Χ. Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ουίλιαμς στο Discovery, ο τελευταίος σεισμός σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρει και το Κατά Ματθαίον.  Προσέθεσε, επίσης, ότι η ημέρα και η ημερομηνία της σταύρωσης του Ιησού είναι γνωστές με έναν εύλογο βαθμό ακρίβειας, ωστόσο η χρονολογία αμφισβητείται.  Ωστόσο, ενώνοντας τα κομμάτια του παζλ, ο Ουίλιαμς είπε ότι τα στοιχεία που οδήγησαν στον ακριβή καθορισμό της ημερομηνίας θανάτου του Ιησού είναι:  -Και τα τέσσερα Ευαγγέλια συμφωνούν, ότι η σταύρωση έγινε όταν ο Πόντιος Πιλάτος ήταν πληρεξούσιος της Ιουδαίας, μεταξύ 26 και 36 μ.Χ.  -Και τα τέσσερα Ευαγγέλια λένε ότι η σταύρωση έγινε την Παρασκευή.  Και τα τέσσερα Ευαγγέλια συμφωνούν ότι ο Ιησούς πέθανε λίγες ώρες πριν την έναρξη του εβραϊκού Σαββάτου, συνεπώς σούρουπο της Παρασκευής.  -Τα συνοπτικά Ευαγγέλια, του Ματθαίου, του Μάρκου και του Λουκά, υποδεικνύουν ότι ο Ιησούς πέθανε πριν νυχτώσει, την 14η ημέρα του μήνα Νισσάν.  Το Ευαγγέλιο του Ιωάννη διαφέρει από τα «Συνοπτικά Ευαγγέλια», καθώς υποδεικνύει ότι ο Ιησούς πέθανε πριν νυχτώσει, την 15η ημέρα του μήνα Νισσάν.  Οι ερευνητές είπαν ότι αυτά τα στοιχεία σε συνδυασμό με το εβραϊκό ημερολόγιο και διάφορα αστρονομικά στοιχεία, υποδεικνύουν ότι η πιο πιθανή ημερομηνία θανάτου του Ιησού είναι η Παρασκευή 3 Απριλίου του 33 μ.Χ.  in.gr

 ***  Κορωνοϊός-Ελλάδα: 1955 νέα κρούσματα- 78 νεκροί - 749 διασωληνωμένοι(πίνακες) Αυτά είναι τα νέα στοιχεία για την πορεία της πανδημίας κορωνοιού στην Ελλάδα. 

~Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε σήμερα ότι τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊού που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι   Τα στοιχεία που παρουσιάζονται αφορούν περιστατικά από την επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου από το νέο κορωνοϊό (COVID19), με βάση τα δεδομένα που έχουν δηλωθεί στον ΕΟΔΥ και καταγραφεί μέχρι τις 04 Απριλίου 2021 (ώρα 15:00). Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 1.955, εκ των οποίων 6 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 275.414 (ημερήσια μεταβολή +0.7%), εκ των οποίων 51.4% άνδρες. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 77 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.313 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα. Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας: Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική κατανομή των κρουσμάτων).   Πηγή: skai.gr 

***  Μόσιαλος: Προστασία για 6 μήνες παρέχει το εμβόλιο Pfizer- Πιθανό 4ο κύμα πανδημίας τον χειμώνα

Ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του κέντρου Οικονομικών της Υγείας του London School of Economics εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όταν θα έχει εμβολιαστεί ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του ελληνικού πληθυσμού ή το 70% -75% των άνω των 50 ετών. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τέταρτου κύματους της πανδημίας του κορωνοϊού στη χώρα μας τον ερχόμενο χειμώνα άφησε ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας και Διευθυντής του κέντρου Οικονομικών της Υγείας του London School of Economics, Ηλίας Μόσιαλος, μιλώντας σε διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Covid-19: H επόμενη μέρα στην Υγεία».   Ο ίδιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, όταν θα έχει εμβολιαστεί ποσοστό μεγαλύτερο του 60% του ελληνικού πληθυσμού ή το 70% -75% των άνω των 50 ετών.  Αναφέρθηκε δε στην ανάγκη να γίνει μια μελέτη για την ανοσία του πληθυσμού και την παρακολούθηση εξέλιξης των μεταλλάξεων του ιού, καθώς δεν αποκλείεται ένα τέταρτο κύμα της πανδημίας τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, σημείωσε ότι θα επηρεάσει μικρότερες ομάδες πληθυσμού και ομάδες που δεν έχουν εμβολιαστεί, όπως για παράδειγμα τους αρνητές των εμβολίων.  Σε ό,τι αφορά στις επιπτώσεις του κορωνοϊού στον οργανισμό, ο κ. Μόσιαλος ανέφερε ότι έχουν παρατηρηθεί νεφρολογικές, καρδιακές και νευρολογικές επιπτώσεις και ότι οι έρευνες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.   Στο μεταξύ του, σε ανάρτησή του στο Facebook ανέφερε ότι το εμβόλιο των Pfizer- BioNTech παρέχει προστασία για τουλάχιστον 6 μήνες, μετά τη δεύτερη δόση. Ωστόσομ σημείωσε ότι αυτό δεν σημαίνει πως τόσο διαρκεί η προστασία μετα τον εμβολιασμό, «άλλα πως έχουμε πλέον δεδομένα από τη συνεχιζόμενη κλινική δοκιμή Φάσης 3 για 6 μήνες». «Στο διάστημα από μια εβδομάδα μετά τη δεύτερη δόση έως και 6 μήνες, από τους 927 συμμετέχοντες στη δοκιμή που αρρώστησαν με COVID-19, μόνο οι 77 είχαν λάβει το ενεργό εμβόλιο, σε σύγκριση με τους 850 που είχαν λάβει το εικονικό φάρμακο. Άρα το εμβόλιο παραμένει κατά 91% τουλάχιστον αποτελεσματικό κατά της νόσου για τους επόμενους έξι μήνες. Επίσης σύμφωνα με τις εταιρείες, είναι πλήρως αποτελεσματικό έναντι της νοτιοαφρικανικής παραλλαγής του ιού (B.1.351)», υπογράμμισε ο κ. Μόσιαλος.  

 ***  Σάλος στην Τουρκία! 103 Ναύαρχοι έστειλαν “ραβασάκι” στην κυβέρνηση Ερντογάν – Τι φοβάται ο Σουλτάνος

~   Προειδοποίηση 103 απόστρατων ναυάρχων προς κυβέρνηση -Απειλή πραξικοπήματος καταγγέλλει ο Ερντογάν. Στις 2 τα ξημερώματα 103 απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού πολεμικού ναυτικού εξέδωσαν μια ανακοίνωση, στην οποία κατηγορούν την τουρκική κυβέρνηση για την προσπάθεια αλλαγή της Συνθήκης του Μοντρέ, αλλά και την προσπάθεια ισλαμοποίησης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.  Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο tilegrafimanews.gr  .- 

***  Ραγδαίες εξελίξεις! Επικίνδυνα παιχνίδια στο Αιγαίο – Σε ετοιμότητα οι Ένοπλες Δυνάμεις

 Το χαρτί του μεταναστευτικού παίζει και πάλι ο Ερντογάν – Κίνδυνος κλιμάκωσης – Πανέτοιμη η Ελλάδα να δώσει ακόμα μία δυναμική απάντηση  Μνήμες προηγούμενων μηνών ξύπνησαν τα περιστατικά που σημειώθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα στη Μυτιλήνη, με τους Τούρκους να επιχειρούν να σπρώξουν μετανάστες προς τη χώρα μας και παράλληλα να προκαλούν με επικίνδυνους ελιγμούς τις δυνάμεις του Λιμενικού. Την ώρα που το τουρκικό καθεστώς δέχεται αφόρητη πίεση από τις δραματικές οικονομικές εξελίξεις, με την κατάρρευση της λίρας, την ανεργία στα ύψη και τους πολίτες κυριολεκτικά να ζητιανεύουν για το καθημερινό φαγητό, ο Ερντογάν επιμένει στην επιθετική τακτική κατά της χώρας μας, παίζοντας ξανά το χαρτί του μεταναστευτικού. Εδώ και αρκετό καιρό έχει συγκεντρωθεί στα τουρκικά παράλια, λίγα μόλις μίλια από τις ελληνικές ακτές, μεγάλος αριθμός μεταναστών διαφόρων εθνικοτήτων, από Πακιστάν και Αφγανιστάν, μέχρι Νιγηρία, Σομαλία και Μαρόκο. Καμία σχέση δηλαδή με Σύριους πρόσφυγες. Η ύπαρξη ενός τόσο μεγάλου «ομοιογενούς» πλήθους μεταναστών στα θαλάσσια μας σύνορα που εξ ορισμού είναι δυσκολότερο να φυλαχθούν σε σχέση με τα χερσαία, προφανώς δεν είναι τυχαία. Όπως τυχαία δεν είναι και η εθνικότητα των μεταναστών, καθόσον η Σομαλία, για παράδειγμα, ως χώρα προέλευσής τους αποτελεί εσχάτως την πλέον ευεργετηθείσα χώρα της Αφρικής από την Τουρκία, ενώ το Πακιστάν είναι γνωστό για τις άριστες σχέσεις με το τουρκικό καθεστώς. Η συσσώρευση επομένως, ενός τόσο μεγάλου πληθυσμού μεταναστών, αν μη τι άλλο γεννά ερωτηματικά. Μήπως βρισκόμαστε ενώπιον ενός νέου υβριδικού πολέμου, αυτή τη φορά πιο καλά ενορχηστρωμένου από την Τουρκία, η οποία απαλλαγμένη από τις κυρώσεις της Ε.Ε. και απομονωμένη από τη Δύση, επιχειρήσει να παίξει και πάλι τον εκβιαστικό χαρτί του μεταναστευτικού; Οι προθέσεις τους εκδηλώθηκαν τα προηγούμενα 24ωρα, θέτοντας εκ νέου σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής τις Ένοπλες Δυνάμεις και το Λιμενικό, όχι μόνο στη Μυτιλήνη, αλλά σε όλα τα ακριτικά νησιά, που αποτελούν περάσματα για τους μετανάστες. Ο τρόπος που έγινε η απόπειρα προώθησης μεταναστών ήταν αναμφισβήτητα προσχεδιασμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες, καθ’ όλη τη διάρκεια του πλου των μεταναστών προς τα ελληνικά παράλια, συνοδεύονταν από σκάφος του τουρκικού λιμενικού, το οποίο όταν έφτασε η βαρκούλα των μεταναστών στο όριο, άρχισαν να τη σπρώχνουν με απόνερα για να περάσει στη χώρα μας. Φυσικά, βρήκαν μπροστά τους το ελληνικό Λιμενικό, με το πανίσχυρο περιπολικό ανοικτής θαλάσσης που εμπόδισε την «εισβολή», ενώ οι Τούρκοι, βλέποντας την αποφασιστικότητα των Ελλήνων άρχισαν να προκαλούν με το δικός τους σκάφος 30 μέτρων, περνώντας σε απόσταση αναπνοής από το ελληνικό σκάφος. Αξίζει να σημειώσουμε πως η προσπάθεια των Τούρκων είχε και… αντιπερισπασμό, αφού νωρίς το πρωί είχαν στείλει μικρές λέμβους με σκοπό να παραπλανήσουν το Λιμενικό, αλλά και τους αμφίβιους καταδρομείς που περιπολούν στην περιοχή. Η ελληνική Ακτοφυλακή ωστόσο δεν αιφνιδιάστηκε και μετά από «μάχη» με τους Τούρκους πάνω στην οριογραμμή, κατάφεραν να αποτρέψουν το πέρασμα των δουλεμπορικών και παράλληλα να στείλουν δυναμική απάντηση στους γείτονες που προφανώς εκνευρίστηκαν από την ελληνική αντίδραση και άρχισαν την… επίθεση κατά των ελληνικών δυνάμεων με επικίνδυνους ελιγμούς. Η ψύχραιμη και αποφασιστική αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν αυτή που έδιωξε τους δουλέμπορους αλλά και τους προκλητικούς λιμενικούς της γείτονος. Πλέον, η ελληνική Ακτοφυλακή λαμβάνει ακόμη πιο δρακόντεια μέτρα στα νησιά, ενώ και οι Ένοπλες Δυνάμεις τίθενται σε αυξημένη ετοιμότητα. Όχι μόνο με τους αμφίβιους καταδρομείς που βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα, αλλά και όλες οι ακριτικές Μονάδες διατάχθηκαν να έχουν αυξημένα αντανακλαστικά. Η αφερεγγυότητα του Ερντογάν δεν επιτρέπει οποιαδήποτε αδράνεια και κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η Άγκυρα να επιχειρήσει να εξωτερικεύσει τα σοβαρότατα εσωτερικά ζητήματα, με μια κρίση στο Αιγαίο. Στη Αθήνα έχουν εξεταστεί όλα τα σενάρια και έχουν επανασχεδιαστεί όλοι οι τρόποι αντίδρασης. Είναι βέβαιο πως η Αθήνα έχει και τον τρόπο, τα Μέσα και τη δύναμη να χτυπήσει με σφοδρότητα οποιονδήποτε τολμήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία της. Αυτό, ας το γνωρίζουν καλά και ο Ερντογάν και οι Ευρωπαίοι που συνεχίζουν να τον χαϊδεύουν. newsbomb.gr  https://youtu.be/Fw0ahiCjI5k   .- 

*** «Τρικυμία» στην Τουρκία: Απόστρατοι ναύαρχοι κατηγορούν τον Ερντογάν για ισλαμοποίηση του στρατού – «απειλή πραξικοπήματος» “βλέπει” στρατού Ερνταγάν

Την Παρασκευή 103 απόστρατοι ναύαρχοι του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού με διακήρυξή τους κατηγόρησαν την κυβέρνηση του Ερντογάν πως, με αφορμή την κατασκευή του νέου Καναλιού της Κωνσταντινούπολης, καταργεί τη Συνθήκη του Μοντρέ (1936). Οι πρώην ναύαρχοι, επίσης, κατηγορούν την κυβέρνηση για ισλαμοποίηση των Ενόπλων Δυνάμεων… Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα από την εισαγγελία της Άγκυρας, για να διαπιστωθούν τα κίνητρα των απόστρατων στρατιωτικών, καθώς η δημόσια δήλωσή τους έχει χαρακτηριστεί ως “απειλή πραξικοπήματος”. 

“Μείνετε εκεί που είστε”   Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση της διακήρυξης των πρώην ναυάρχων, κυβερνητικά στελέχη έσπευσαν να κατακεραυνώσουν τη στάση των στρατιωτικών με άμεσες και έμμεσες απειλές.  Ο επικεφαλής Επικοινωνίας του Προέδρου, Φαχρετίν Αλτούν, τόνισε πως οι εν λόγω απόστρατοι “ζουν στην παλιά Τουρκία” και πρέπει να “μείνουν εκεί που βρίσκονται”, δηλαδή να μην εμπλέκονται στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Μάλιστα, ο Αλτούν προειδοποίησε πως η εν λόγω διακήρυξη έχει στοιχεία που παραπέμπουν σε προσπάθεια πραξικοπήματος.  Ο Ομέρ Τσελίκ, κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε πως αυτοί οι πρώην αξιωματικοί “ντροπιάζουν τη στολή τους με τις απαράδεκτες δηλώσεις τους” και πως “θυμίζουν άσχημα γεγονότα του παρελθόντος”, κάνοντας εμμέσως αναφορά στο αποτυχημένο πραξικόπημα του 2016.  Από την πλευρά του, ο Τούρκος αντιπρόεδρος Οκτάι χαρακτήρισε τους ναυάρχους “οπαδούς του πραξικοπήματος”, προειδοποιώντας τους να “γνωρίζουν ποια η θέση τους και τα όριά τους”.  Ποια είναι η Συνθήκη για το Καθεστώς των Στενών  Η σύμβαση παραχωρεί στη Τουρκία τον πλήρη έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων και εγγυάται την ελεύθερη ναυσιπλοΐα από τα μη στρατιωτικά πλοία σε καιρό ειρήνης. Οι όροι της σύμβασης αποτέλεσαν πηγή διαμάχης για χρόνια, κυρίως όσον αφορά τη διέλευση πολεμικών σκαφών της Σοβιετικής Ένωσης από τα Στενά στη Μεσόγειο Θάλασσα.  Υπογράφηκε στις 20 Ιουλίου 1936 στην ελβετική πόλη Μοντρέ. Τέθηκε σε ισχύ στις 9 Νοεμβρίου, 1936 και καταχωρήθηκε στην Κοινωνία των Εθνών στις 11 Δεκεμβρίου 1936. Eξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα, με ορισμένες τροποποιήσεις.  ΠΗΓΕΣ: Anadolu, TRTworld

***  Τα ψέματα του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή για την πανδημία

Τα ψέματα του πρωθυπουργού μας φέρνουν ακόμα μία φορά σε αδιέξοδο ως προς την ουσιαστική αξιολόγηση…  ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ  Μόλις την Παρασκευή 02/04 πραγματοποιήθηκε η Προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξέλιξη της πανδημίας στην Ολομέλεια της Βουλής.  Οι πολιτικοί αρχηγοί κατέθεσαν τις απόψεις τους, ωστόσο ένας ήταν αυτός που για ακόμα μία φορά “έκλεψε” την παράσταση με τα απροκάλυπτα ψέματα για την διαχείριση της πανδημίας για την διενέργεια των εμβολιασμών! Και αυτός δεν είναι άλλος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό!  Στη συζήτηση στη Βουλή ο Κ. Μητσοτάκης υποστήριξε για τους εμβολιασμούς (αυτολεξεί):  «Στο ζήτημα των εμβολιασμών … ας συμφωνήσουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα εμβόλια, τα οποία έχουμε, η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται στην 5η καλύτερη ευρωπαϊκή θέση ως ως ποσοστό του πληθυσμού που έχει εμβολιαστεί με δύο δόσεις από τα εμβόλια. Αντίστοιχη απόδοση έχουμε και ως προς την 1η δόση» και κατέθεσε στα πρακτικά σχετικό (;) γράφημα.  Το συμπέρασμα που μένει σ’ αυτόν που παρακολουθεί, την παραπάνω αναφορά, είναι ότι συνολικά βρισκόμαστε στην 5η καλύτερη θέση στην ΕΕ στους εμβολιασμούς. Συνεπώς, τα πάμε (η κυβέρνηση εννοεί) πάρα πολύ καλά στην διενέργεια των εμβολιασμών.  Ο Πρωθυπουργός επέλεξε να παρουσιάσει ένα γράφημα που παρουσιάζει το ποσοστό του πληθυσμού κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει πάρει και τα δύο εμβόλια και να συνεχίσει με μια ηθελημένα αόριστη λεκτική αναφορά (χωρίς επίδειξη στοιχείου) ότι αντίστοιχη είναι η απόδοση και για τη λήψη της 1ης δόσης.  ΨΕΜΑΤΑ!  Αρκετές χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν μια «δυναμική» πολιτική εμβολιασμών, εμβολιάζοντας πάρα πολλούς με την 1η δόση (κάλυψη 75% ανοσίας) και αναμένουν το διάστημα για τον εμβολιασμό της 2ης δόσης. Στην Ελλάδα εφαρμόζουμε μια αντίθετη και «ακραία συντηρητική» πολιτική εμβολιασμών, φυλάσσοντας τα εμβόλια για τη 2η δόση και έτσι δεν επεκτείνουμε τον εμβολιασμό με με την 1η δόση.  (Ειδική συγκριτική αξιολόγηση των διαφορετικών εμβολιαστικών πολιτικών στις χώρες της ΕΕ, θα ακολουθήσει παρακάτω)  Η συνολική πορεία ωστόσο των εμβολιασμών αποτυπώνεται αξιόπιστα από το πλήθος των εμβολιασμών που έχουν γίνει ως ποσοστό επί του πληθυσμού ή από το ποσοστό του πληθυσμού που έχει λάβει τουλάχιστον μία δόση.  Με βάση λοιπόν τα ποσοστά των πληθυσμών που έχουν πάρει τουλάχιστον τη μία δόση(και στα οποία αναφέρθηκε αόριστα και ψευδώς ο Πρωθυπουργός) η Ελλάδα βρίσκεται στην 7η ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ θέση στην ΕΕ με 10,89% και 9 θέσεις κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.  Δείτε τα πραγματικά στοιχεία στον πίνακα που ακολουθεί:  

Συμπέρασμα:  Εσκεμμένα ο Π/Θ από το επίσημο βήμα της Βουλής και καταθέτοντας παραπλανητικά στοιχεία στα πρακτικά, θέλησε να εμφανίσει ψευδώς ότι η χώρα είναι από τις πρώτες στους εμβολιασμούς στην ΕΕ και να παραπλανήσει τελικά τους πολίτες και τα κόμματα σχετικά με την πορεία του προγράμματος εμβολιασμού.  Για μια ακόμη φορά η επικοινωνιακή και παραπλανητική παρουσίαση των στατιστικών της πανδημίας αντικαθιστά οποιαδήποτε ουσιαστική αξιολόγηση των στοιχείων που θα βοηθούσε στη διόρθωση λανθασμένων πολιτικών, που κοστίζουν ακριβά τόσο στην υγεία των πολιτών, όσο και στην οικονομία της χώρας.  Κυριάκος Βελόπουλος: Οι οκτώ μεγάλες αλήθειες για την πανδημία, μόνο από την Ελληνική Λύση  Κυριάκος Βελόπουλος: “Ξεγυμνώνει” κυβέρνηση και πρωθυπουργό – Έρευνα για τα self test μετά τις αποκαλύψεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στη Βουλή (ΒΙΝΤΕΟ)

***  Κυριάκος Βελόπουλος: Οι οκτώ μεγάλες αλήθειες για την πανδημία, μόνο από την Ελληνική Λύση

~  Ολοκληρώθηκε πριν λίγα λεπτά η δευτερολογία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης στη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών… Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η δευτερολογία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξέλιξη της πανδημίας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος στο πλαίσιο της δευτερολογίας της ομιλίας του εστίασε στις ουσιαστικές προτάσεις της Ελληνικής Λύσης για την διαχείριση της πανδημίας και της οικονομίας με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ημέρα. Δείτε εδώ την δευτερολογία του προέδρου της Ελληνικής Λύσης:  https://youtu.be/YF2opSSgW3Q    .- 

***  Στην Πάτρα ο Στέλιος Πέτσας – «Θερμή υποδοχή» από τους εμπόρους με πανό και συνθήματα (ΒΙΝΤΕΟ)

~  “Θερμή υποδοχή” επεφύλαξαν στον υφυπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα έμποροι έξω από το δημαρχείο… “Θερμή υποδοχή” επεφύλαξαν στον υφυπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα έμποροι έξω από το δημαρχείο της Πάτρας. Ο Στέλιος Πέτσας έφτασε λίγο μετά τις 9 π.μ. στην αχαϊκή πρωτεύουσα όπου έχει συναντήσεις για την απόφαση μη ανοίγματος του λιανεμπορίου από τη Δευτέρα 5 Απριλίου.  https://youtu.be/g2c7vcRkQ8A  .- Ο κ. Πέτσας μετέβη στο Δημαρχείο συνοδευόμενος από τον βουλευτή Ι. Φωτήλα όπου έχει συνάντηση με τον Κ. Πελετίδη, ενώ στη συνέχεια θα παραβρεθεί σε συνάντηση φορέων στο Επιμελητήριο Αχαΐας. Οι έμποροι της Πάτρας από νωρίς το πρωί βρίσκονται στους κεντρικούς δρόμους της Πάτρας με πανό, αντιδρώντας στην απόφαση να μην ανοίξουν στην Αχαΐα τα καταστήματα. 

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ: tempo24.news

***  Οδεύουμε προς εξέγερση των εμπόρων στην Αχαΐα: Εμείς θα ανοίξουμε, δεν αντέχουμε άλλο

Το ποτήρι ξεχείλισε πλέον με την απελπισία να πνιγεί τους επαγγελματίες που 5 μήνες τώρα ψοφοζωουν με τα καταστήματα τους κλειστά ενώ οι πολυεθνικές με το διαδίκτυο και τα σουπερ μαρκετς κάνουν χρυσές δουλειές.  Οργισμένη αντίδραση εμπόρου: “Είμαι με την κυβέρνηση αλλά με έχει καταστρέψει” (Βίντεο)  Αγανακτισμένος ο Πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Κώστας Ζαφειρόπουλος σε ραδιοφωνική του συνέντευξη ξαναπαθωνει: Είναι απαράδεκτο να ενημερωνόμαστε μέσα στη νύχτα ότι δεν ανοίγουμε και είναι απαράδεκτο να μένουμε κλειστοί. Η μισή Ελλάδα είναι στο βαθύ κόκκινο και δεν έχουμε καταλάβει με ποιο σκεπτικό πάρθηκε η απόφαση. Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, θα καλέσουμε όλους τους συναδέλφους και θα μείνουμε ανοικτά, δεν έχουμε άλλο περιθώριο, είναι όλοι στα κάγκελα. 

*** Οργισμένη αντίδραση εμπόρου: “Είμαι με την κυβέρνηση αλλά με έχει καταστρέψει” (Βίντεο)

~  Συγκλονιστική είναι η περιγραφή του επαγγελματία από την Θεσσαλονίκη που κινητοποιήθηκε για να οργανώσει το κασταστημα του, αλλάζοντας εμπόρευμα, καθώς όταν έκλεισε λόγω του lockdown είχε χειμωνιάτικα και τώρα μπαίνουμε στην άνοιξη. Ο άνθρωπος εξηγεί πως δυο μέρες έφτιαχνε το κατάστημα του με κόπο και οικονομικό βέβαια κόστος όταν η κυβέρνηση ανακοινωσε το βράδυ της Τετάρτης πως ανοίγει το λιανεμπόριο και ξαφνικά στις 23:30 τη νύχτα χθες Παρασκευή, η κυβέρνηση ανακοινώνει πως τα καταστήματα στην Θεσσαλονίκη δεν θα ανοίξουν. Ο άνθρωπος περιγράφει την απόγνωση στην οποια βρίσκεται με τις οικονομικές υποχρεώσεις να τον πνίγουν. Ακουστε με προσοχή, σε δυο λεπτά λέει τα πάντα: https://twitter.com/i/status/1378647992505405441  .- 

 ***  Έμπορος στην Πάτρα ξασπά: «Τσουνάμι χειρότερο από την μικρασιατική καταστροφή» – Εξέγερση στην Αχαΐα : «Εμείς θα ανοίξουμε, δεν αντέχουμε άλλο

Έμπορος από την Πάτρα ξέσπασε: «Είναι τσουνάμι, είναι χειρότερα από την μικρασιατική καταστροφή» 5ης γενιάς έμπορος σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα με δάκρυα στα μάτια κατεγγέλει την Κυβερνηση Μητσοτάκη.  «Τι να το κάνω που μου έδωσαν το ενοίκιο; Το ενοίκιο του σπιτιού μου το πληρώσαν;» https://twitter.com/i/status/1378734860479647744  .-

***  

Επειδή σιχάθηκα τους μισελληνες και όλους αυτούς που μας λένε μπά@@αρδο εθνος ας διαβάσουν λίγο παραπάνω. Όχι βέβαια το φαλμεράιερ και τούς αγράμματος λοιπους,αλλά την γενετική επιστήμη, οποία απαντά πάντα επιστημονικά! youtu.be/4ZG4JdJdr6g

5:17 μ.μ. · 4 Απρ 2021Twitter for Androi   

Όταν μία κυβέρνηση βλέπει τέτοιες εικόνες το τέλος είναι κοντά. Στην #Πατρα οργισμένοι εμπόροι ζητούν να ανοίξουν τα καταστήματα τους! Εάν ήταν συριζαίοι ή κομμουνιστές να τους πούμε ότι τα κόμματά τους ήθελαν lockdown! Μόνο η είπε Όχι! https://twitter.com/i/status/1378724451731320835 .-

***  Κορωνοϊός: 1.955 νέα κρούσματα και 78 νεκροί – Κανένα κρούσμα στη Μεσσηνία  Κορωνοϊός: 1.955 νέα κρούσματα και 78 νεκροί – Κανένα κρούσμα στη Μεσσηνία

1.955 είναι οι νέες επιβεβαιωμένες μολύνσεις κορωνοϊού που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ. Επίσης 78 ακόμα ασθενείς κατέληξαν απ’ τις επιπλοκές του νέου ιού ενώ 749 είναι οι διασωληνωμένοι στις ΜΕΘ των Νοσοκομείων της χώρας.  Δείτε αναλυτικά τα κρούσματα ανα περιοχή – Στη Μεσσηνία δεν επιβεβαιώθηκε κανένα νέο κρούσμα 

***  Άκης Κατρίτσης: «Η παράνομη παρέμβαση στην παραλία του Λαγκουβάρδου δυσφημεί την περιοχή μας» Άκης Κατρίτσης: «Η παράνομη παρέμβαση στην παραλία του Λαγκουβάρδου δυσφημεί την περιοχή μας»

«Η παράνομη παρέμβαση στην παραλία του Λαγκουβάρδου δυσφημεί την περιοχή μας», τονίζει σε παρέμβασή του ο πρώην δήμαρχος Γαργαλιάνων, Άκης Γ. Κατρίτσης.  Ο κ. Κατρίτσης αναφέρει: «Με έκδηλη ανησυχία παρακολουθώ τα απόνερα της αυθαίρετης, παράλογης και εν πολλοίς παράνομης παρέμβασης συνεργείου του Δήμου Τριφυλίας στην παραλία του Λαγκουβάρδου. Την παραλία επισκέφτηκα ο ίδιος και έχω προσωπική άποψη για το είδος της παρέμβασης. Όπως επίσης παρακολουθώ τα δυσφημιστικά σχόλια της Κοινότητας των απανταχού surfers. Φαίνεται, λοιπόν, ότι δικαιώνονται όσοι ισχυρίζονται ότι η παρούσα Δημοτική Αρχή και ο δήμαρχος κ. Λεβεντάκης έχουν κακές σχέσεις με τη νομιμότητα, φαίνεται όμως ότι έχουν πάρει διαζύγιο και από τη λογική, με τον τρόπο που σκέφτονται και λειτουργούν. Όμως, μου προκαλεί εντύπωση η αδιάφορη στάση των δημοτικών παραγόντων και ιδιαίτερα των εκπροσώπων της Δ.Ε. Γαργαλιάνων. Παρακαλώ, τέλος, όπως σταματήσει εδώ το κακό και να γίνει το δυνατόν αποκατάσταση με τα φυσικά υλικά και όχι με υλικά λατομείου της περιοχής στην οποία έγινε η παρέμβαση».

***   Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας Η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας

Με θρησκευτική κατάνυξη και ευλάβεια τιμήθηκε η εορτή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Μεσσηνίας.  Επίκεντρο του εορτασμού ο Ιστορικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου, ο επονομαζόμενος “Φλαρίου”, στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας. Του Όρθρου και της πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας προέστη ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, συμπαραστατούμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Μητροπόλεως και Προϊστάμενο του Ναού Αρχιμ. Φίλιππο Χαμαργιά, τον Πρωτ. Γεώργιο Γιαννόπουλο και τον Διάκονο Θεόφιλο Κυριάκο. Τα Ιερά Αναλόγια κόσμησαν οι Ιεροψάλτες του Ναού, μετά των μαθητών αυτών. Παρά τα περιοριστικά μέτρα, ήταν αρκετοί οι πιστοί που με υπομονή και καρτερικότητα συμμετείχαν έξω από τον Ιερό Ναό, τηρώντας τις αποστάσεις και τα μέτρα υγιεινής.

Ο Σεβασμιώτατος προ της απολύσεως αναφέρθηκε στο γεγονός της προσκυνήσεως του Τιμίου Σταυρού, μέσα στο μέσον της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά τόνισε και τη σημασία του Σταυρού στη ζωή των χριστιανών. Ο Μητροπολίτης Λεοντοπόλεως στον Ι. Ναό Αγ. Αικατερίνης Καλαμάτας  Με λαμπρότητα και τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων, εορτάσθηκε σήμερα στον Ενοριακό Ιερό Ναό Αγίας Αικατερίνης Καλαμάτας, η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως.  Την πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο Σεβ. Μητροπολίτης Γέρων Λεοντοπόλεως κ. Γαβριήλ, του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, πλαισιούμενος από τους Εφημέριους του Ναού, Αρχιμανδρίτη Ευθύμιο Θεοδωρόπουλο, Πρωτοπρεσβύτερο Παναγιώτη  Χριστόπουλο, καθώς και τον Ιεροδιάκονο Αναστάσιο Μαντζαφλάρη. Συνάμα, πραγματοποιήθηκε κατά την Εκκλησιαστική Τάξη, η Τελετή της Σταυροπροσκυνήσεως. 

Στο κήρυγμά του ο Μητροπολίτης, ανέλυσε την Ευαγγελική Περικοπή της ημέρας, τονίζοντας τη δύναμη και την ευλογία του Τιμίου Σταυρού στην πορεία της επίγειας ζωής του κάθε Χριστιανού. Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, προς ευλογία των εκκλησιαζομένων, διανεμήθηκαν άνθη από τον Τίμιο Σταυρό.

***  Ο καιρός αύριο Δευτέρα στην Καλαμάτα Ο καιρός αύριο Δευτέρα στην Καλαμάτα

Από τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες μέχρι και το τέλος της ημέρας θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, θα υπάρξουν όμως και κάποια διαστήματα με ανοίγματα του καιρού, ενώ υπάρχει πιθανότητα ψιλόβροχου κατά διαστήματα.  
Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.  Η υγρασία θα κυμανθεί από 45-80%  
Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν ασθενείς, από Β-ΒΑ διευθύνσεις, με ένταση 1-2 μποφόρ, το πρωί θα στραφούν σε Ν-ΝΔ, με ένταση 1-2 μποφόρ, το απόγευμα θα στραφούν σε Ν-ΝΑ, με ένταση 1-2 μποφόρ και το βράδυ θα ενισχυθούν, στα 2-3 μποφόρ. 
Θα συνεχιστεί η συγκέντρωση φορτίου αφρικάνικης σκόνης σαχαριανής προέλευσης, σε μεγάλες ποσότητες, με αποτέλεσμα να προκληθεί θολούρα στην ατμόσφαιρα, ενώ θα πέσουν και λασποψιχάλες. Επιμέλεια: Κώστας Μενούνος (Κώστας_Καλαμάτα) για το http://kalamata.meteoclub.gr/

***  Zero Hedge: τα ρωσικά τανκς κινούνται προς την Ουκρανία – Η υδρόγειος ετοιμάζεται για τον 3ο Παγκόσμιο Πόλεμο

~  Ο Τζο Μπάιντεν παίζει με την φωτιά Zero Hedge 2-4-21   Authored by Michael Snyder via The Economic Collapse blog  Μετάφραση:  Μ. Στυλιανού  Αυτή την ώρα, περισσότερες ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συγκεντρώνονται κοντά στα σύνορα της Ουκρανίας από ό,τι έχουμε δει ποτέ πριν.  Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια στήλη ρωσικών δεξαμενών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς:  https://twitter.com/i/status/1376965845172289536    .-   Δυτικοί στρατιωτικοί ηγέτες αναφέρουν ότι ανησυχούν ότι οι κινήσεις των στρατευμάτων που είδαμε τις τελευταίες ημέρες ενδέχεται να οδηγήσουν σε εισβολή, και εάν συμβεί εισβολή, θα δοκιμαστεί σε μεγάλο βαθμό η αποφασιστικότητα της κυβέρνησης Μπάιντεν, των ηγετών της ΕΕ και των επιτελών του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, τα γεράκια της κυβέρνησης Μπάιντεν είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα ήταν πρόθυμα να καθίσουν και να αφήσουν τους Ρώσους να κατακτήσουν όλη την Ουκρανία. Θα υπάρξει πιθανώς μια σημαντική απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα μπορούσε τελικά να προκαλέσει τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.   Τι έκανε τους Ρώσους ξαφνικά να κινήσουν μια τεράστια δύναμη εισβολής προς την Ουκρανία;  Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ουσιαστικά υπέγραψε κήρυξη πολέμου εναντίον της Ρωσίας στις 24 Μαρτίου. Το έγγραφο που υπέγραψε είναι γνωστό ως Διάταγμα 117/2021 και δεν θα διαβάσετε τίποτα σχετικά με αυτό στα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης.  Έπρεπε πραγματικά να σκάψω για να βρω το διάταγμα 117/2021, αλλά τελικά το βρήκα. Πήρα αρκετές από τις παραγράφους στην αρχή του εγγράφου και τις έτρεξα μέσω της μετάφρασης Google…  Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Συντάγματος της Ουκρανίας, διατάσσω:  Να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας της 11ης Μαρτίου 2021 «Σχετικά με τη στρατηγική ανακατάληψης και επανένταξης του προσωρινά κατεχόμενου εδάφους της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης» (συνημμένο). Έγκριση της στρατηγικής ανακατάληψης και επανένταξης του προσωρινά κατεχόμενου εδάφους της Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας και της πόλης της Σεβαστούπολης (συνημμένη).  Ο έλεγχος της εφαρμογής της απόφασης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, που θεσπίζεται με το παρόν διάταγμα, ανατίθεται στον Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας.  Το παρόν διάταγμα ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του.  Πρόεδρος Ουκρανίας Β.ΖΕΛΈΝΣΚΙ  24 Μαρτίου του 2021  Βασικά, αυτό το διάταγμα καθιστά επίσημη την πολιτική της κυβέρνησης της Ουκρανίας να ανακαταλάβει την Κριμαία από τη Ρωσία.  Φυσικά, οι Ρώσοι δεν θα παραδώσουν ποτέ πρόθυμα την Κριμαία επειδή θεωρούν ότι είναι ρωσικό έδαφος, και έτσι η Ουκρανία θα πρέπει να την αναλάβει με τη βία.  Πρόκειται ουσιαστικά για κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας, και ο Ζελένσκι δεν θα είχε υπογράψει ποτέ ένα τέτοιο έγγραφο χωρίς την έγκριση της κυβέρνησης Μπάιντεν.  Μετά την υπογραφή του διατάγματος 117/2021, αρχίσαμε να βλέπουμε ρωσικές δυνάμεις να εισέρχονται στην Κριμαία και σε αυτονομιστικές περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας με συγκλονιστικό ρυθμό.  Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια στήλη ρωσικών δεξαμενών που μεταφέρονται σιδηροδρομικώς εδώ Και μπορείτε να δείτε μια τεράστια στήλη ρωσικών δυνάμεων στη γέφυρα της Κριμαίας ακριβώς εδώ. .https://twitter.com/i/status/1377062600945635334  .-  Επιπλέον, αναφέρεται ότι η 56η Ταξιαρχία Αεροπορικής Επίθεσης φρουρών κινείται, και αυτό δεν είναι καθόλου καλό σημάδι. . https://twitter.com/i/status/1377085759669293058  .-   Οι Ρώσοι παίρνουν πολύ σοβαρά την κήρυξη πολέμου του Ζελένσκι, αλλά τα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης στον δυτικό κόσμο κατηγορούν τη “ρωσική επιθετικότητα” για την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.  .

Η αλήθεια όμως είναι ότι οι Ρώσοι δεν θα είχαν κάνει ποτέ καμία από αυτές τις κινήσεις αν οι πολεμοκάπηλοι στην κυβέρνηση Μπάιντεν δεν είχαν δώσει στον Ζελένσκι το πράσινο φως για να υπογράψει το διάταγμα 117/2021.  .
Και αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι στον δυτικό κόσμο δεν γνωρίζουν είναι ότι οι μάχες έχουν ήδη ξεκινήσει στην Ουκρανία. Η κατάπαυση του πυρός που συμφωνήθηκε τον Ιούλιο του 2020 έχει παραβιαστεί εκατοντάδες φορές την περασμένη εβδομάδα…  Η πολιτική Ειδική Αποστολή Επιτήρησης του ΟΑΣΕ στην Ουκρανία έχει αναφέρει εκατοντάδες παραβιάσεις της  κατάπαυσης του πυρός τις τελευταίες ημέρες. Στις 26 Μαρτίου, τέσσερις Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους και δύο άλλοι τραυματίστηκαν στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Ο Ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι οι στρατιώτες του επλήγησαν από επίθεση με όλμους, για την οποία κατηγόρησε ρωσικά στρατεύματα. Η Ρωσία αρνείται ότι έχει στρατιωτική παρουσία στην ανατολική Ουκρανία, όπου στηρίζει αυτονομιστικές δυνάμεις.  Σε αυτό το σημείο, η κατάπαυση του πυρός του Ιουλίου 2020 είναι εντελώς νεκρή.  Σε απάντηση στις νέες μάχες, η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ “έχει αυξήσει την κατάσταση συναγερμού της στο υψηλότερο επίπεδο”…  Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των ΗΠΑ ανέβασε την κατάσταση επιφυλακής της στο υψηλότερο επίπεδο μετά την επανέναρξη των συγκρούσεων μεταξύ αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία και Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σηματοδοτώντας το τέλος της κατάπαυσης του πυρός τον Ιούνιο του 2020, και οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να ενισχύουν τον στρατιωτικό εξοπλισμό κατά μήκος των συνόρων.  Και μόλις μάθαμε ότι ο πρόεδρος των κοινών αρχηγών είχε ένα τηλεφώνημα με τον ομόλογό του στη Ρωσία την Τετάρτη για να αντιμετωπίσει την κλιμακούμενη κατάσταση…  Σε δήλωσή του στο Facebook την Τετάρτη, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι με πρωτοβουλία των ΗΠΑ, ο πρόεδρος του γενικού επιτελείου, Μαρκ Μίλι, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του. “Συζητήθηκαν ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος”, ανέφερε η δήλωση.  Τις επόμενες ημέρες, τα συστημικά μέσα ενημέρωσης στον δυτικό κόσμο θα συνεχίσουν να μιλούν για “ρωσική επιθετικότητα”, και οι Ρώσοι θα συνεχίσουν να κατηγορούν τον Ζελένσκι και την κυβέρνηση Μπάιντεν για την αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.  Τελικά, θα μπορούσαμε να περάσουμε αμέτρητες ώρες συζητώντας ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο.  Αλλά αυτό που πραγματικά έχει σημασία είναι να μην κλιμακωθεί σε παγκόσμια σύγκρουση. Γιατί αν κάποιος κάνει κάτι πραγματικά ηλίθιο και οι Ρώσοι αισθανθούν την ανάγκη να στείλουν τη δύναμη εισβολής τους στην Ουκρανία, δεν θα υπάρξει ποτέ επιστροφή.  Προειδοποιώ για μια μελλοντική σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας εδώ και πολύ καιρό , και ποτέ δεν ήμασταν πιο κοντά από, είμαστε τώρα.    Με τον Τραμπ στο Λευκό Οίκο, οι σχέσεις με τη Ρωσία ήταν σχετικά σταθερές, αλλά τώρα επικεφαλής είναι ο Τζο Μπάιντεν.  Ο Μπάιντεν είναι θερμοκέφαλος που δείχνει σημάδια προχωρημένης πνευματικής εξασθένησης και περιβάλλεται από μια ομάδα πολεμοκάπηλων που είναι αποφασισμένοι να βάλουν τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη θέση του.  Οι τρόφιμοι διευθύνουν το άσυλο, και δεν θα χρειαστεί και μεγάλο ολίσθημα για να πάνε τα πράγματα σε φρικτό, τρομερό λάθος.https://youtu.be/Ev-PZN0TM5U  .- 

***


~*** ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
~

~**  ΣΗΜΕΡΑ Κυριακή  04 Απριλίου  2021 στη Ελλάδα : 
~ Για την Super League 1  σε αγώνες Pley UP σήμερα :
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ -ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  3-0 .-Διαιτητής : Aliyar Aghayev .- {Τα γκολ: 39΄Φεντερίκο Μακέντα , 79΄Λουκας Βιλλαφάνες , 85΄Αϊτορ Κανταλαπιέντρα .-} .- ^ 

ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης - ΑΣΤΕΡΑΣ Τρίπολης  2-0 .- ^  Διαιτητής : Αναστάσιος Σιδηρόπουλος ,  {Τ α γκολ: 69΄ Χαντ Σίλβα , 90+2΄ Δημήτριος Μάνος  .- } .- ^   

ΑΕΚ Αθηνών - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς 1-5 .-^  Διαιτητής : Srdan  Jovanovic .- { Τα γκολ : 17΄Καμαρα , 23΄ Μασούρας , 35΄ Ελ Αραμπί ,45΄Μασούρας , 74 ΄ Κ. Φορτούνης , 88΄ Ανσαριφάρντ  } .- ^

~** Για την Super League 2  σε αγώνες Pley Aout  σήμερα :
 ΑΠΟΛΛΩΝ Λάρισας - ΙΟΝΙΚΟΣ Νικαίας  0-1 .- ^ 

Ο.Φ. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ - ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ  1-1 .- ^ 

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ - ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ  2-1 .- ^ 

~** Στο ποδόσφαιρο για την Footbal League  ΓΚΡΟΠ ΒΟΡΑ σήμερα Κυριακή 

ΑΛΜΩΠΟΣ Αριδαίας - ΚΟΖΑΝΗ  1-1 .- ^

ΑΠΟΛΛΩΝ Πόντου -ΚΑΒΑΛΑ  0-1 .- ^ 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Βόλου - ΒΕΡΟΙΑ  0-1 .-^ 

ΠΙΕΡΙΚΟΣ - ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ  Ηγουμενίτσας  2-0 .- ^

ΤΡΙΓΛΙΑ - ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 0-0 .- ^ 

~**  Στο ποδόσφαιρο για την Footbal League  ΓΚΡΟΠ  ΝΟΤΟΣ  σήμερα Κυριακή  : 

ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ -ΑΙΓΑΛΕΩ  1-0 .- ^

ΚΑΛΑΜΑΤΑ - ΕΠΙΣΚΟΠΗ  1-0 .- ^

ΕΝΩΣΗ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ  0-3 .- ^

ΝΙΚΗ Βόλου - ΙΑΛΥΣΟΣ Ρόδου  0-1 .- ^ 

~**  Για το Ελληνικό μπάσκετ Α1΄ Ανδρών  Σήμερα 04-04-2021 Κυριακή

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  70-73 .- ^

~** Κυριακή 04-04-2021 για την 7η Αγωνιστική στο γυναικείο μπάσκετ 

ΝΙΚΗ Λευκάδος - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς  43-110 .- ^ 

 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μοσχάτου - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ    48-66 .- ^ 

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  (για 7η αγωνιστική )   46-72 .- ^ 

ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Καλλιθέας - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης  65-66  .- ^ 

~**  Σήμερα Κυριακή 04/04/2021 για την Α1΄στο ΒΟΛΕΪ Ανδρών   Relegation Round   : 

ΟΦΙ - Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ  3-0  σετ .- ^

ΜΥΛΩΝΑΣ - ΦΙΛΟΙΠΠΟΣ 3-0 σετ .-^  

~** ΧΘΕΣ ,...... Σάββατο  03/04/2021 στο Ελληνικό ποδόσφαιρο αγώνες Play Aout : 

~  ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ Αθηνών - ΑΠΟΛΛΩΝ Σμύρνης  1-1 .- ^ 

ΟΦΗ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  2-1 .- ^ 

~ ΑΕ. ΛΑΡΙΣΑ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ  1-1  .- ^

~ ΠΑΣ ΛΑΜΙΑ 1964- ΒΟΛΟΣ  1-1 .- ^

~** Στο  Ελληνικό ποδόσφαιρο για την Super League 2  σήμερα Σάββατο :

ΧΑΝΙΑ/ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ -ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΡΌΔΟΥ 1-0 .- ^ 

~ ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ -Α.Ο. ΤΡΙΚΑΛΑ 2-3 .-^ 

~ ΞΑΝΘΗ -Α.Ε. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ ΑΡΤΑΣ  1-1 .-^ 

~** Στο ποδόσφαιρο για την Football League  ΝΟΤΣ ΓΚΡΟΥΠ σήμερα Σάββατο 

~  ΑΣΤΕΡΑΣ Βλαχιώτη -  ΠΑΕ ΡΟΔΟΣ  0-0  .- ^ 

~** Για την Α1΄στο Ελληνικό μπάσκετ Ανδρών σήμερα Σάββατο  03-04-2021 για την 20η  αγωνιστική 

ΚΟΛΟΣΣΟΣ Ρόδου -ΑΡΙΣ Θεσ/νίκης  83-72 .- ^ 

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ Μεσσολόγγι - ΛΑΡΙΣΣΑ 79-77 .- ^ 

* ΙΟΝΙΚΟΣ Νίκαιας - ΠΑΟΚ Θεσ/νίκη 83-84 .- ^ 

*  ΑΕΚ Αθηνών -  Γ.Σ. ΛΑΥΡΙΟ  κ.α  82-82  .- Παράταση : 94-97 .- ^

 ~** ΑΥΡΙΟ Κυριακή 04-04-2021  :

~ ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσ/νίκης -ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ   Αναβάλλεται .- ^

*  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Πατρών  

~** Στο  Μπάσκετ Α1΄Γυναικών  31/03/2021  για την 6η  αγωνιστική : 

ΧΑΝΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΟΣΧΑΤΟΥ  78-43 .- ^

ΠΑΟΚ Θεσ/νίκης - ΝΙΚΗ Λευκάδος  95-51 .- ^

ΔΑΦΝΗ Αγίου Δημητρίου - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ  63-68 .- ^

ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΕΣΠΕΡΙΔΕΣ Καλλιθέας  52-51 .- ^

~**  ΑΥΡΙΟ Κυριακή 04-04-2021 για την 7η Αγωνιστική στο γυναικείο μπάσκετ 
ΝΙΚΗ Λευκάδος - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Πειραιώς 

 Α.Ο. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Μοσχάτου - ΕΦΑΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ  

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ  (για 7η αγωνιστική ) 

~* Σήμερα Σάββατο 03/04/2021 για την Α1΄στο ΒΟΛΕΪ Ανδρών   Relegation Round   : 

ΜΥΛΩΝΑΣ -ΟΦΙ  3-2 σετ.- ^

ΚΗΦΙΣΙΑ -ΦΟΙΛΙΠΠΟΣ   3-2  σετ .- ^  

~**  Στο ΧΑΝΤΜΠΟΛ σήμερα Σάββατο 03-04-2021  : 

ΔΟΥΚΑΣ -ΑΕΚ Αθηνών  ( 12η αγωνιστική ) .

και ΑΥΡΙΟ Κυριακή 04-04-2021 :

ΑΡΙΣ Νικαίας - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Π . (10η  αγωνιστική ) . 


~ **  Η Καλαμάτα κέρδισε την Επισκοπή και συνεχίζει στην κορυφήΗ Καλαμάτα κέρδισε την Επισκοπή και συνεχίζει στην κορυφή

Η ομάδα της Καλαμάτας κατάφερε να κερδίσει με 1-0 την ομάδα της Επισκοπής με γκολ του Μπουσμπίμπα στο 8ο λεπτό.  

Η Επισκοπή κατάφερε αρκετές φορές να απειλήσει την εστία της Καλαμάτας, που πήρε το τρίποντο έστω και δύσκολα. 87 Μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για την Επισκοπή ο Γεωργούσης μπροστά στην εστία δεν κατάφερε να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε και η μπάλα απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς της Καλαμάτας. Να σημειωθεί ότι όσο περνά η ώρα η ομάδα της Επισκοπής πιέζει όλο και περισσότερο με την ομάδα της Καλαμάτας να προσπαθεί να κρατήσει το 1-0  80 Ο Κουτάντος στη θέση του Σουμπασάκη για την Επισκοπή  78 Αλλαγή για την Καλαμάτα ο Ζαχαρόπουλος περνά στη θέση του Παυλίδη  70 Διπλή αλλαγή και για την Καλαμάτα με τους Αλεξόπουλο και Μπουσμπιμπα να δίνουν τις θέσεις τους σε Τριανταφυλλάκη και Ηλιόπουλο  68 Καλή φάση για την Επισκοπή με τον Παναγιωτίδη να σουτάρει εκτός περιοχής και να στέλνει τη μπάλα λίγο πάνω από το τέρμα της Καλαμάτας  66 Διπλή αλλαγή για την Επισκοπή Τσόφλιος και Γιαννιώτης στις θέσεις των Ανδρέου και Τσιριγώτη  52 Κόρνερ για την Καλαμάτα εκτελεί ο Παυλίδης, εύκολα μπλόκαρε ο Βουτσελάς  Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με αλλαγή για την ομάδα της Καλαμάτας, ειδικότερα ο Παπατόλιος πέρασε στη θέση του Αναστασόπουλου  Τέλος ημιχρόνου Καλαμάτα – Επισκοπή 1-0 

44 Αλλαγή για την Επισκοπή ο Γεωργούσης στη θέση του Chrusciel  Οι αρχικές ενδεκάδες  Καλαμάτα: Ταΐρης,  Παναγιωτου, Μπακαγιόκο,  Τσελεπίδης,  Κωνσταντινοπούλος,  Αναστασόπουλος, Παυλίδης, Σουμπίνιο, Μαρκοφσκι, Αλεξόπουλος, Μπουσμπιμπα.   Επισκοπή: Βουτσελάς,  Ανδρικόπουλος, Κρουσελ, Ανδρέου, Γιαννούτσος,  Πολυχρόνης, Τιαγκο, Παναγιωτίδης, Τσιριγώτης, Σουμπασάκης, Λίμα.  34 Εκτέλεση φάουλ για την Καλαμάτα, ο Αναστασόπουλος με κεφαλιά στέλνει τη μπάλα άουτ  18 Τεράστια φάση για την Επισκοπή όταν ο Τσιριγιώτης με κεφάλια προσπάθησε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα αλλά ο Ταϊρης κατάφερε να μπλοκάρει τη μπάλα.  Να σημειωθεί πάλι, ότι ο αγώνας γίνεται με την παρουσία ελάχιστων φιλάθλων ενώ αρκετοί είναι που βλέπουν τον αγώνα από μάντρες αλλά και γειτονικά μπαλκόνια εκτός γηπέδου.  Γκολ για την Καλαμάτα στο 7ο λεπτό με γκολ του Μπουσμπίμπα που μπήκε από αριστερά και κατάφερε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα  Το παιχνίδι ξεκίνησε αφού προηγήθηκε ενός λεπτού σιγά στη μνήμη του Σωτήρη Καμπουγέρη  Καλησπέρα από το Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας όπου η Καλαμάτα σε λίγο θα αντιμετωπίσει την ομάδα της Επισκοπή  Το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της, δίνει σήμερα το μεσημέρι η ομάδα της Καλαμάτας που δεν θέλει άλλο αποτέλεσμα εκτός της νίκης.  Νίκη που θα την κρατήσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας και θα δώσει χαρά στους φιλάθλους της.  Να σημειωθεί ότι στο γήπεδο μπορούν να εισέλθουν μόνο άτομα τα οποία έχουν διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την αποφυγή συνωστισμού.  Η αποστολή για τον αγώνα με την Επισκοπή  Ο Νίκος Αναστόπουλος επέλεξε 23 ποδοσφαιριστές και αυτοί που αποκλείστηκαν είναι οι Καραχάλιος, Νατσιόπουλος και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα, ο νεαρός κεντρικός αμυντικός Ηλίας Ευαγγέλου, το δελτίο του οποίου βγήκε την τελευταία μέρα των μεταγραφών  Στην αποστολή μετέχουν οι Αραμπατζής, Ταϊρης, Καπούταγλης (τερματοφύλακες), Γκαλίτσιος, Παναγιώτου, Μαβινγκά, Μπακαγιόκο, Κωνσταντινόπουλος, Σαλίνες, Τσελεπίδης (αμυντικοί), Ζαχαρόπουλος, Τριανταφυλλάκης, Καρούτης, Αναστασόπουλος, Παπατόλιος, Παυλίδης, Σουμπίνιο, (μέσοι), Αλεξόπουλος, Κέρι, Ηλιόπουλος, Μπουσμπίμπα, Μαρκόφσκι, Φελίπε (επιθετικοί). 

Το «Θάρρος» θα βρίσκεται στο γήπεδο και θα σας μεταφέρει της εξελίξεις του αγώνα ενώ μπορείτε να τον παρακολουθήσετε και ραδιοφωνικά μέσω του Focus.   https://youtu.be/wpgYQD281sc    .-  ~* 

  ~ *** ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021  :                                       01.-   ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης   Πέμπτη  01 ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/1242550685570970949   .-       02 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  02  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/5308354824682069899/7069877785266521587                     03.-ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι  της Ενημέρωσης   Σάββατο   03  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5866878629366614751   .-                04 .-.- ARFARA  NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Κυριακή  04  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/299268324500532055   .-              05.- 

 ~ ***  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ     ΜΑΡΤΙΟΥ   2021  :                                              1.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα 01    Μαρτίου    2021 ΚΑΛΟ ΜΗΝΑ !: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/1985462374448443568   .-                 2.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη 01  Απριλίου 2021:https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/3997864729212437344             3.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  03 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3069196366307959520   .-                 4.- ARFARA NEWS  Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  04 Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/1236368838605333395   .-                5,- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  05 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/8905610183805894726    .-              6.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο  06  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8310561946570472451  .-                  7.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  07  Μαρτίου  2021    https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3146829812075118201   .-                                                                                          8.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  08  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/5119543339845674865  .-                 9.- ARFARA NEWS Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  09 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/5873146039100869102  .-                10.- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021:  https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/4699987200393161650  .-               11.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Πέμπτη  11  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/3536329273907374841  .-                12.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή  12 Μαρτίου  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/1873507537614937188   .-                                                                                                                                      13.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο  13 Μαρτίου 2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/6779643247727423107  .-         14.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή 14  Μαρτίου  2021:   https://www.blogger.com/blog/post/edit/3035537040406072572/3534853460255501971                                                                                                                                                          15 .- ARFARA NEWS    Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Καθαρή Δευτέρα 15  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1348236129800595557/8566791340504321084  .-                16.- ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας   Στο  αγιάζι  της   Ενημέρωσης   Τρίτη  16  Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/9113881557930858614/4949655818571876704   .-              17.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη  17  Μαρτίου 2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/67191526528569145 .-                     18. -ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Πέμπτη  18  Μαρτίου   2021 :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/2245590554605797194    .-         19.- ARFAA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Παρασκευή 19  Μαρτίου 2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6220303196286054371/3404994340833709622  .-               20 .- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας  Στο αγιάζι της Ενημέρωσης  Σάββατο  20  Μαρτίου 2021 .-   ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ !  Εορτασμός Ι.ΝΑΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ !   ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕ ΝΑ γιά όλους και όλες τους Εορτάζοντας - σες  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/8029402032441369589  .-     21.- ARFARA NEWS   Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  21 Μαρτίου  2021  : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/939153813819205198 .-                        22.- ΥΓΕΙΑ για ΟΛΟΥΣ μας  Το  Α  και  το Ω ! Ιατρικά Θέματα  !  ΑΡΦΑΡΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  Κυριακή 21 Μαρτίου 2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4683487726558855823  .-               23.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  22 Μαρτίου 2021  :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/2379595080726966302  .-              24.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας       Στο  αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  23 Μαρτίου 2021  :   https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/1269203217399292773  .-                25 ,-  ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 24 Μαρτίου  2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6295557011334354486/4469111207925922423   .-               26.- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης .  Πέμπτη  25 Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/9111993721161496654   .-               27.- ARFARA NEWS    Η  Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης    Παρασκευή  26 Μαρτίου  2021  :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/7566055673714230391   .-  28.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Σάββατο 27  Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/6943628292516320571/3425377623487763946  .-                 29.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Κυριακή  28 Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/6158774951472089344/3542912266117360530  .-             30 .- ARFARA NEWS  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Δευτέρα  29 Μαρτίου 2021 : https://www.blogger.com/blog/post/edit/1047189602891109572/4459855821099793022  .-                31.- ARFARA NES  Η Εφημερίδα μας   Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τρίτη  30  Μαρτίου  2021 :  https://www.blogger.com/blog/post/edit/6910645553969710540/6389116880254645376   .-               32.- ARFARA NEWS   Η Εφημερίδα μας    Στο αγιάζι της Ενημέρωσης   Τετάρτη 31  Μαρτίου  2021: https://www.blogger.com/blog/post/edit/2264696562786117954/7327014693540196936   .-  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου